ประวัติ วิสัยทัศน์และโครงสร้างองค์กร


สถานที่ตั้ง 119/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

แผนที่ตั้งสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

 

ประวัติ - ความเป็นมา ของสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

     จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์โคกหนองแวง (ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์) ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งแบ่งพื้นที่ให้ศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2509 เพื่อใช้เป็นสถานีที่ตั้งศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น กองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนเนื้อที่ประมาณ 884 ไร่ กรมพัฒนาที่ดินก็ได้ใช้ประโยชน์ในการทดลอง ทดสอบ สาธิต การพัฒนาที่ดินมาโดยตลอด ทำให้งานพัฒนาที่ดินขยายกว้างขวางออกไปอย่างมาก เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นในปี 2527 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนโยบายของรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 จากผลแห่งพระราชกฤษฎีกา ศูนย์พัฒนาที่ดินขอนแก่น ได้รับการยกฐานะเป็นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้พิจารณาถึงความจำเป็นในการดูแลรักษาในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดสรรให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นเป็นเนื้อที่ 156 - 1 - 78 ไร่ ซึ่งอยู่ตอนเหนือของพื้นที่ทั้งหมดและได้มีเป้าหมายกันเนื้อที่ไว้สร้างสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นเนื้อที่ 5 ไร่ เพื่อเป็นสำนักงาน ที่อยู่อาศัย ทำงานวิจัยค้นคว้าและทดลอง สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การพัฒนาที่ดิน ในจังหวัดขอนแก่นและเป็นที่ฝึกงานของนิสิต-นักศึกษาหลายสถาบัน ฯลฯ

ลักษณะพื้นที่

ทิศเหนือ : ติดกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ขอนแก่น และหน่วยสื่อสารพิเศษของบก.สูงสุด มีความยาว 1,770 เมตร
ทิศใต้ : ติดที่เอกชน หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า มีความยาว 1,180 เมตร
ทิศตะวันออก : ติดกับทางรถไฟสายขอนแก่น - หนองคาย มีความยาว 1,180 เมตร
ทิศตะวันตก : ติดกับถนนมิตรภาพ ขอนแก่น - อุดรธานี มีความยาว 570 เมตร

ลักษณะทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น

     จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ประมาณ 6,803,744 ไร่ อยู่ระหว่างเส้นรุ่งที่ 15 - 17 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 101 - 103 องศาตะวันออก สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยตลอดปี 1,207 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 26.7 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 72.8 เปอร์เซ็นต์ ฝนตกมากในเดือนสิงหาคม การเพาะปลูกที่อาศัยน้ำฝน สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้น มีพื้นที่การเกษตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,132,000 ไร่โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อาศัยน้ำฝน มีเนื้อที่ประมาณ 3,374,458 ไร่ และพื้นที่ชลประทาน มีเนื้อที่ประมาณ 757,542 ไร่

 

ลักษณะภูมิประเทศ


สภาพภูมิประเทศของจังหวัดขอนแก่นโดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ราบสูง มีพื้นที่สูงต่ำสลับเป็นลูกคลื่น อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 100 - 200 เมตร ประกอบด้วยลักษณะภูมิประเทศ ดังนี้
      1. ที่ราบเชิงเขา จะอยู่ทางทิศตะวันตก ตามแนวเขาภูกระดึง และเพชรบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอชุมแพ ภูผาม่าน ภูเวียง กิ่งอำเภอเวียงเก่า กิ่งอำเภอหนองนาคำ อำเภอหนองเรือ อำเภออุบลรัตน์ อำเภอเขาสวนกวาง อำเภอสีชมพู

          


      2. ที่ราบลุ่มน้ำ จะอยู่ตอนกลางทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีลุ่มน้ำสำคัญได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำพอง และลุ่มน้ำเซิน ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพระยืน อำเภอบ้านฝาง อำเภอมัญจาคีรี อำเภอโคกโพธิ์ชัย อำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง อำเภอชนบท